Skip to content
Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Bij Pensioenfonds ING willen we de komende jaren de portefeuille verduurzamen op de thema’s die u belangrijk vindt. Uw thema’s benaderen we vanuit drie invalshoeken:

  • Onze normen en waarden (‘do no harm’)
  • Identificatie van risico’s en kansen in onze beleggingen (‘financiële integratie’)
  • Creëren van impact op een duurzame samenleving (‘doing good’)

Wij zien de aantrekkelijkste beleggingsmogelijkheden binnen de thema’s klimaat & milieu en gezondheid. Daarbij hebben we er in eerste instantie voor gekozen om te investeren binnen het thema klimaat. 

 

Onze werkwijze is dat we eerst goed willen begrijpen welke beleggingsrisico’s en -kansen er zijn. Eerst meten, om vervolgens doelen te stellen. Zo hebben we in de afgelopen periode verschillende klimaatscenario’s opgesteld, waarvan de impact op de toeslagambitie inzichtelijk is gemaakt. Daarnaast hebben we op onze beleggingen een temperatuurscore-analyse verricht. De temperatuurscore geeft aan wat de bijdrage is van onze beleggingen aan de opwarming van de aarde. Mede op basis hiervan zijn CO2-reductiedoelstellingen opgelegd aan onze aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles. Hiermee verkleinen we de mogelijk negatieve impact van fysieke en transitierisico’s met betrekking tot klimaatverandering. 

De thema’s mensenrechten, arbeidsrechten en anti-corruptie benaderen we bij Pensioenfonds ING voornamelijk vanuit een normatief kader. Dat kader is gestoeld op internationale normen en standaarden, zoals de ‘UN Global Compact principles’, OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en ‘UN Guiding principles’ voor mensenrechten. Het normatief kader komt er kort gezegd op neer dat we uw pensioenvermogen niet beleggen in controversiële producten en evenmin in bedrijven en overheden die zich structureel niet gedragen in overeenstemming met onze normen en waarden. Kortom, ‘do no harm’.