Skip to content
Uw mening

Vraag en antwoord

6 veelgestelde vragen over maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een onderwerp dat ook de deelnemers van Pensioenfonds ING bezighoudt. Dat blijkt uit de vele vragen die wij over dit onderwerp ontvangen. De meestgestelde vragen zetten we voor u op een rij.

1. Kunnen onze kinderen straks ook nog genieten van de planeet?

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van het beleid van Pensioenfonds ING. Als institutionele belegger hechten wij waarde aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet voor niets draagt ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen de titel ‘Voor nu en de toekomst’.

 • Als langetermijnbelegger zijn we gebaat bij een financieel gezond rendement op lange termijn. We vinden het daarbij belangrijk dat de economie zich duurzaam ontwikkelt. In onze beleggingsstudies kijken we jaren, zelfs decennia vooruit naar bestaande en opkomende trends. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de trend klimaat & milieu. We houden rekening met verschillende klimaatscenario’s. Dit geeft ons een beeld in hoeverre onze financiële ambities realistisch zijn. Daarnaast meten we de consequenties van onze portefeuille ten aanzien van CO2 en temperatuurstijging.
 • We nemen acties om klimaatrisico’s te beperken. Zo hebben we de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuilles en bedrijfsobligatieportefeuille verlaagd, en die willen we nog verder verlagen. Momenteel bekijken we hoe we onze beleggingsportefeuille in overeenstemming kunnen brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is een langetermijnambitie waarbij wij een bijdrage willen leveren aan het beperken van de opwarming van onze aarde en aan een meer duurzame economie. Ook onderzoeken we of meer belegd kan worden in bedrijven die de energietransitie bevorderen.
 • We bespreken de milieu- en klimaatprestaties met onze vermogensbeheerders en indien noodzakelijk zetten we ze aan tot meer actie.
 • Ten slotte screenen we de portefeuille op bedrijven die de milieuprincipes van de VN en de OESO schenden. Met deze bedrijven gaan we de dialoog aan. Dit geldt ook voor de grootste CO2-uitstoters in onze portefeuille. Als we vinden dat de dialoog niet genoeg oplevert, sluiten we bedrijven uit.

Ik vind het belangrijk dat Pensioenfonds ING zijn verantwoordelijkheid neemt in de klimaatdoelstellingen door bepaalde beleggingen te stoppen en door in te zetten op groene initiatieven

Judith Wijnen
Deelnemer

2. Levert maatschappelijk verantwoord beleggen wel voldoende rendement op?

Wij geloven dat duurzaamheid en rendement hand in hand gaan. Ons financiële doel is dat we met onze beleggingen voldoende rendement behalen om uw pensioen ook in de toekomst te kunnen betalen en – waar mogelijk – te kunnen verhogen (toeslagverlening). Om dat rendement te kunnen behalen, nemen we niet meer risico dan nodig is. Tegelijkertijd houden we bij onze beleggingen rekening met de invloed op milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Wij zijn van mening dat organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen op de lange termijn beter presteren dan organisaties die dat niet doen.

3. Waarom stopt Pensioenfonds ING niet per direct met fossiele energie?

We kunnen niet van de ene op de andere dag onze energiebehoefte fossielvrij maken. Het heeft decennia geduurd om de infrastructuur achter onze energiebehoefte op te bouwen. Het verduurzamen van onze energievoorziening zal ook jaren duren. Wel willen we bedrijven stimuleren om de vraagstukken rond de energietransitie serieus te nemen en acties te ondernemen. We beleggen momenteel nog in bedrijven die fossiele brandstoffen uit de grond halen en in verbruikers van fossiele brandstoffen. Daarbij volgen we hun plannen voor energietransitie en laten we onze stem horen als we het ergens niet mee eens zijn. Zolang we nog beleggen in fossiele energie hebben we invloed op de bedrijven waar het om gaat. Als we helemaal stoppen met beleggen in fossiele energie hebben we geen invloed meer op deze bedrijven. Uiteraard bekijken we of onze dialoog met deze bedrijven genoeg effect heeft. Mogelijk gaan we op termijn strengere uitsluitingscriteria hanteren.

Oké, je gaat minder beleggen in fossiele industrieën, maar wanneer neem je daar dan echt afscheid van? Over drie jaar of over vijf jaar?

Boudewijn Liesker
Deelnemer

4. Hoe evalueert Pensioenfonds ING zijn aanpak van maatschappelijk verantwoord beleggen?

Het is belangrijk dat we onze aanpak van maatschappelijk verantwoord beleggen blijven evalueren. We doen dit op twee manieren:

 • We gaan in gesprek met u, zodat we zeker weten dat die aanpak nog steeds past bij uw mening. Bijvoorbeeld groepsgesprekken over dit onderwerp en via een kwantitatief deelnemersonderzoek. Binnenkort wordt het deelnemersonderzoek herhaald, dus laat zeker van u horen als u hiervoor wordt uitgenodigd.
 
 • Daarnaast spiegelen we ons beleid. Ten eerste aan de benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). En ten tweede aan de internationale benchmark van de Verenigde Naties, de ‘Principles for Responsible Investment’ (PRI).

Bovendien heeft Pensioenfonds ING in 2019 het IMVB Convenant ondertekend. Hiermee hebben we ons verplicht om de beleggingen te screenen op (potentiële) misstanden. We gebruiken diverse datasets van verschillende dataproviders voor het uitvoeren van deze screening over de gehele portefeuille. De monitoringscommissie van het IMVB-convenant evalueert jaarlijks of ons Fonds op schema ligt om aan alle convenantsvereisten te voldoen. De uitkomsten van de verschillende evaluaties helpen om onze aanpak verder te ontwikkelen.

De grootste pensioenfondsen

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) maakte begin november 2021 de ranking bekend van de vijftig grootste pensioenfondsen. Pensioenfonds ING is daarop gestegen van plek 46 naar plek 29. We ontvingen bovendien een award voor het fonds dat de meeste vooruitgang heeft geboekt op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn.

5. Als ik het niet eens ben met het MVB-beleid, kan ik mijn pensioen bij Pensioenfonds ING dan elders onderbrengen?

U kunt niet zelf kiezen waar uw pensioen heen gaat. U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd alleen onderbrengen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar (u bent dus niet meer in loondienst van ING Bank of NN Group en u bouwt via uw huidige baan pensioen op). Wilt u dat, dan kunt u dit aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar (deze moet een DNB-beleidsdekkinggraad hebben van ten minste honderd procent). Dit heet ook wel waardeoverdracht.

6. Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor Pensioenfonds ING om maatschappelijk verantwoord te beleggen?

Het Fonds moet minimaal voldoen aan de volgende wetgeving en volgt nieuwe wet- en regelgeving ook nauwgezet:

 • Code Pensioenfondsen
  In de Code Pensioenfondsen staan principes voor een goed pensioenfondsbestuur. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om deze principes toe te passen of uit te leggen waarom er niet aan wordt voldaan.
 • Nederlandse Corporate Governance Code
  Ook wel aangeduid als de code-Tabaksblat. Dit is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven om de transparantie in de jaarrekening te verbeteren, betere verantwoording aan de raad van commissarissen te realiseren en de zeggenschap en bescherming van aandeelhouders te versterken.
 • Wet bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders
  Het doel is de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij beursondernemingen te vergroten en de transparantie van institutionele beleggers en beursondernemingen te verbeteren.
 • Investeringsverbod clustermunitie
  Voor in Nederland gevestigde financiële ondernemingen is het verboden om te investeren in ondernemingen die clustermunitie (of cruciale onderdelen daarvan) produceren, verkopen of distribueren.
 • IORP II
  De IORP-richtlijn (‘Institutions for Occupational Retirement Provision Directive’) is de Europese richtlijn voor pensioenen.
 • Sancties
  De Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 van de AFM en DNB biedt pensioenfondsen onder andere een kader om maatregelen en sancties te treffen.
 • EU-actieplan voor Duurzame financiering: ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (SFDR) en EU Taxonomie
  Per 10 maart 2021 is de SFDR van toepassing, een verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector. Met de SFDR moet de informatieverstrekking aan eindbeleggers (over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen) verbeterd worden.
  De EU Taxonomy is een lijst van economische activiteiten die bijdragen aan de EU-doelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De EU Taxonomie geldt als leidraad voor investeringen in duurzaamheid en maakt duidelijk welke activiteiten wel of niet duurzaam mogen heten.