Skip to content
Uw thema’s

Pensioenfonds ING luistert naar uw wensen

Momenteel heeft Pensioenfonds ING een belegd vermogen van ruim € 30 miljard. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dit belegd vermogen is immers niet van het Bestuur, maar van en voor u, onze deelnemers. Juist omdat het vermogen van u is, onderzochten we vijf jaar geleden welke thema’s u belangrijk vindt. Maar hoe geven wij invulling aan die thema’s?

Dankzij het onderzoek uit 2017 weten we welke thema’s met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) u belangrijk vindt: mensenrechten, klimaat & milieu, anti-corruptie, gezondheid en arbeidsrechten. We bekijken de thema’s vanuit verschillende invalshoeken om er verder invulling aan te geven. Deze invalshoeken zijn:

 • Onze normen en waarden (‘do no harm’)
 • MVB-risico’s en kansen van onze beleggingen (‘financiële integratie’)
 • Creëren van impact op een duurzame samenleving (‘doing good’)
Het ene thema, bijvoorbeeld klimaat & milieu, kan worden ingevuld vanuit alle drie de invalshoeken, terwijl de meer sociale thema’s, zoals mensenrechten en arbeidsrechten, vooral worden benaderd vanuit ‘do no harm’. 
 

Do no harm

Voor alle vijf de thema’s hanteren we minimale (gedrags)normen en waarden die breed worden gedragen. Door u, maar ook in de hele Nederlandse maatschappij. Bij de keuze van onze beleggingen hanteren wij (inter)nationale standaarden zoals die door de Verenigde Naties en OESE zijn uitgevaardigd. De principes van de ‘UN Global Compact’ en de OESO-richtlijnen voor ‘responsible business conduct’ zijn voor ons een belangrijke leidraad.

Per thema selecteren en monitoren we onze beleggingen:

 1. Klimaat & milieu
  Bedrijven en overheden dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen, initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.
 2. Volksgezondheid
  Bedrijven en overheden moeten daar waar ze kunnen bijdragen aan een gezond leven van werknemers en andere stakeholders.
 3. Mensenrechten
  Bedrijven en overheden dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.
 4. Anti-corruptie
  Bedrijven en overheden dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.
 5. Arbeidsomstandigheden
  Bedrijven en overheden dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen, zich in te spannen voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid, de effectieve afschaffing van kinderarbeid en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Mochten er (potentiële) controverses naar voren komen uit onze screening dan bekijken we per geval wat de beste aanpak is. We bepalen of we het gesprek aangaan met het bedrijf, ons stemgedrag aanpassen of het bedrijf uitsluiten omdat we geen structurele verandering zien.

Naast de overschrijding van (gedrags)normen en standaarden sluiten we ook producten uit die samenhangen met uw thema’s. Producten die onze gezondheid schade toebrengen, zoals tabak, worden uitgesloten. We sluiten palmoliebedrijven uit vanwege onder andere ontbossing en mensenrechtenomstandigheden. We beleggen niet in grote uitstoters van broeikasgassen en in bedrijven die opereren in kwetsbare milieugebieden. En ten slotte beleggen we niet in bedrijven die betrokken zijn bij het produceren of verhandelen van controversiële wapens. We beleggen dus namens u niet in de bovengenoemde producten. Een nadere beschrijving van de uitsluitingscriteria vindt u op onze website.

 

Integratie

Het integreren van financieel materiële MVB-aspecten heeft altijd een rol gespeeld bij beleggers. Dit onderwerp heeft echter de afgelopen jaren veel meer aandacht gekregen, en er is veel meer onderzoek verricht. Bij Pensioenfonds ING hebben we het vermogensbeheer uitbesteed aan externe beheerders. Bij de selectie van onze vermogensbeheerders was en is MVB een belangrijk selectiecriterium. We beoordelen hoe onze externe vermogensbeheerders MVB-aspecten, en meer specifiek uw thema’s, integreren in hun beleggingsproces. En hoe deze aansluiten op onze vereisten.

Daarnaast hebben we de afgelopen periode klimaatscenario’s laten doorrekenen, waardoor ons inzicht is vergroot in de mogelijke financiële gevolgen van klimaatverandering op uw beleggingen. Dat heeft ertoe geleid dat we nu CO2-reductiedoelstellingen toepassen op uw beleggingen om klimaatrisico’s te beperken.

Doing good

We willen bij Pensioenfonds ING een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Als langetermijnbelegger zijn we hierbij gebaat. Onze overtuiging is dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld, zonder dat onze toeslagambitie in het gedrang komt.

Een van onze ambities is om een bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde conform de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit houdt onder andere in dat we streven naar een broeikasgas-neutrale portefeuille in 2050 of eerder. Enkele jaren geleden zijn we al gestart met de uitvoering van die ambitie, waarbij we zijn begonnen bij onze aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen.

Daarnaast zullen we in 2022 de mogelijkheden bekijken om een impactportefeuille op te bouwen die aansluit op de vijf thema’s. Binnen de thema’s klimaat & milieu en gezondheid zien wij momenteel de meeste kansen.