Skip to content
Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?

Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen

(en zo brengt Pensioenfonds ING dat in praktijk)

Klimaatverandering, het milieu, sociaal onrecht: het houdt ons steeds meer bezig. Onder invloed van onder meer maatschappelijke discussies en nieuwe wet- en regelgeving voltrekken zich in hoog tempo veranderingen in de samenleving. Bedrijven ondernemen maatschappelijk verantwoord. En steeds meer beleggers richten zich bewust op maatschappelijk verantwoord beleggen. Maar wat is dat eigenlijk en wat doet Pensioenfonds ING op dit gebied?

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een breed begrip. Iedereen zal zijn eigen mening hebben over dit onderwerp en elke persoon hanteert daarbij zijn eigen normen en waarden. Juist omwille van uw sterke en uiteenlopende meningen vinden we het bij Pensioenfonds ING van belang uw stem te horen. Uw mening wordt zwaar gewogen in hoe wij invulling geven aan MVB.

Voor Pensioenfonds ING draait MVB om een beleggingsstrategie die streeft naar zowel financieel rendement als maatschappelijk belang. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met bedrijven (of sluiten zelfs bedrijven uit) die een negatieve invloed hebben op milieu en mens: denk aan ondernemingen die tabak of wapens produceren, energie opwekken met kolen of zeer controversieel gedrag vertonen. Bij Pensioenfonds ING vinden we het belangrijk dat de aarde doorgegeven kan worden aan volgende generaties. We hebben hierin als belegger (met een belegd vermogen van ruim 30 miljard) een belangrijke verantwoordelijkheid.

Grotere rol voor maatschappelijk verantwoord beleggen

Sinds 2018 besteden we bij het Fonds veel meer aandacht aan MVB, onder andere door de ondertekening van het IMVB-convenant. De financiële sector speelt immers een belangrijke rol in de ontwikkelingen rondom klimaatverandering en sociaal onrecht: de sector bepaalt in belangrijke mate aan welke ondernemingen en overheden kapitaal toegewezen wordt. Bij onze beleggingen houden wij daarom rekening met de invloed op milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. We wensen niet betrokken te zijn bij schendingen van mensenrechten of gebruik van kinderarbeid, fraude of corruptie, de tabaksindustrie, milieuvervuiling of controversiële wapens. De verduurzaming van de beleggingsportefeuille is daarom een van de speerpunten van Pensioenfonds ING. Daarbij houden we rekening met uw voorkeuren en prioriteiten: mensenrechten, klimaat & milieu, anti-corruptie, gezondheid en arbeidsrechten.

Uitvoering

De uitvoering van het MVB-beleid ligt bij onze externe vermogensbeheerders. Pensioenfonds ING stemt op een geïnformeerde wijze via een extern platform. In samenspraak met onze engagement dienstverlener stellen we een programma op om de dialoog met bedrijven aan te gaan. Diverse specialisten voeren vervolgens mede namens Pensioenfonds ING de gesprekken met bedrijven en overheden en rapporteren naar ons over de voortgang. 

Op onze website vindt u meer informatie over onze wijze van duurzaam beleggen, hoe we hebben gestemd en over de voortgang van de verschillende gesprekken met bedrijven. Voor iedereen inzichtelijk.

Gevolgen voor het rendement

Maatschappelijk verantwoord beleggen betekent niet dat dit ten koste gaat van het rendement. We zijn ervan overtuigd dat we invulling kunnen geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zonder dat onze financiële doelstellingen in gedrang komen. Het kan hand in hand gaan.

Als langetermijnbelegger geloven we in evenwicht tussen financiële en niet-financiële doelen en op de lange termijn wordt duurzaamheid beloond. Aandacht voor duurzaamheid en voor sociale thema’s vermindert bovendien de risico’s van bedrijven. Dat is goed nieuws voor de financiële resultaten. Als het om rendement gaat, nemen we bovendien niet meer risico dan nodig is.

Concrete resultaten

Als Pensioenfonds ING onderschrijven we het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot rond de 1,5 graad Celsius. We werken daarom aan een CO2-neutrale portefeuille in 2050. In 2020 is vooral invulling gegeven aan het thema klimaat & milieu in de vorm van de reductie van de uitstoot van CO2 van de beleggingsportefeuille, het doen van klimaatscenario-analyses en het aanscherpen van het uitsluitingenbeleid op het gebied van fossiele brandstoffen. Met effect: in 2020 is de CO2-voetafdruk van de aandelen van Pensioenfonds ING met meer dan vijftig procent afgenomen, het resultaat van het opleggen van CO2-doelstellingen. In 2021 hebben we opnieuw een reductie van de uitstoot van CO2 van de beleggingsportefeuille gerealiseerd. Daarnaast levert het Fonds een bijdrage aan de energietransitie door kapitaal te verschaffen aan bedrijven en/of projecten die de energietransitie faciliteren.

In 2021 is ons landenbeleid aangescherpt ten aanzien van mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anti-corruptie. In 2022 zullen we dit beleid verder ontwikkelen.

Ten slotte hebben we in 2021 de allocatie naar groene en sociale obligaties verhoogd naar rond de 10% van onze nominale staatsobligaties. Door gunstige marktomstandigheden konden we deze positie sneller opbouwen dan we als doel hadden gesteld voor 2021.

De manier waarop we bij Pensioenfonds ING tegen maatschappelijk verantwoord beleggen aankijken en hoe we dit vormgeven hebben we vastgelegd in ons Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.